ขวา กะ ซ้าย

posted on 18 May 2009 12:51 by house in Other

ไ ม่ว่างเขียนอะไรยาวๆ(เวลาว่างแปรผกผีนกับเวลาที่เหลือก่อนสอบ T_T)

แปะไปก่อน

http://www.wherecreativitygoestoschool.com/vancouver/left_right/rb_test.htm

 

Thank you for taking the Creativity Test. The results show your brain dominance as being: 

Left Brain Right Brain
66% 34%

You are more left-brained than right-brained. Your left brain controls the right side of your body. In addition to being known as left-brained, you are also known as a critical thinker who uses logic and sense to collect information. You are able to retain this information through the use of numbers, words, and symbols. You usually only see parts of the "whole" picture, but this is what guides you step-by-step in a logical manner to your conclusion. Concise words, numerical and written formulas and technological systems are often forms of expression for you. Some occupations usually held by a left-brained person include a lab scientist, banker, judge, lawyer, mathematician, librarian, and skating judge.


Your complete evaluation follows below:

 

Your left brain/right brain percentage was calculated by combining the individual scores of each half's sub-categories. They are as follows:

Your Left Brain Percentages

  43% Linear (Your most dominant characteristic)
  42% Symbolic
  40% Reality-based
  38% Logical
  27% Sequential
  14% Verbal (Your least dominant characteristic)

Your Right Brain Percentages

  29% Fantasy-oriented (Your most dominant characteristic)
  23% Random
  19% Nonverbal
  15% Intuitive
  12% Holistic
  0% Concrete (Your least dominant characteristic)

 

 



What Do These Percentages Mean?

Low percentages are common in the Brain Type Test and are not indicative of intelligence. Instead, medium to high scores (30 - 50%) are desireable, as they show an ability to utilize a processing method without an abnormal reliance on it. Special focus should be paid to highly dominant (50% or above) or highly recessive (0 - 30%) methods, as they tend to limit your approach when learning, memorizing, or solving problems.

If you have Highly Dominant characteristics, your normal thinking patterns will naturally utilize these methods. Conscious effort is required to recognize the benefits of other techniques. Using multiple forms of information processing is the best way to fully understand complex issues and become a balanced thinker.

If you have Highly Recessive characteristics, your normal thinking patterns naturally ignore these methods. You may only consider these under-utilized techniques when "all else fails," or possibly not at all. It is important to recognize the benefits of all of your brain's capabilities in order to become a balanced thinker.


Left Brain Categories


Linear Processing

Linear processing is a method by the left hemisphere to process information. In this process, the left brain takes pieces of information, lines them up, and proceeds to arrange them into an order from which it may draw a conclusion. The information is processed from parts to a whole in a straight, forward, and logical progression.

Your Linear Analysis

When processing information using this method, you will occasionally feel the need to see the "whole picture" before you are able to achieve results. At other times, you are able to piece all of the parts together in a straight and logical progression to form a whole, which then enables you to understand what you have processing. The information, your mood, and your level of comfortable are all factors that determine your response to a linear processing problem.


Symbolic Processing

Symbolic processing is a method associated with the left hemisphere that is used for processing the information of pictures and symbols. The majority of functions associated with academics involve symbols such as letters, words, and mathematical notations. This process is what aids you to excel in tasks such as linguistics, mathematics, and memorizing vocabulary words and mathematical formulas.

Your Symbolic Analysis

You have the ability to process the information of symbols at times, but you may need to first view the real object before you can understand what you are trying to process. For example, in solving math problems it occasionally helps you to "draw out" the problem, which allows you to better understand it through visualization. At other times you do not need visualization to aid you in forming your answers.


Reality-based Processing

Reality-based processing is used by the left hemisphere as a method for processing information with a basis on reality. This processing tool focuses on rules and regulations. An example of this would be how a left-brained person would completely understand the repercussions of turning in a late assignment or failing a test. A left-brained person also usually easily adjusts to changes in their environment.

Your Reality-based Analysis

You process information with a basis in reality, but are not limited to it. You may recognize the repercussions of you actions, but proceed to do something anyway, in the heat of the moment. You can complete projects to whice you are emotionally attached as well as random tasks.


Logical Processing

Logical processing is a method that is used by the left hemisphere to take information piece by piece and put it all together to form a logical answer. When information is received through reading or listening, the left hemisphere will look for different bits of information that will allow it to produce a logical conclusion. This aspect of the left hemisphere is what aids you in solving math problems and science experiments.

Your Logical Analysis

When processing information using this method, you may consider the information before you and produce a logical answer, or you may tend to go with your gut. You may discover that you can "guess" your way through S.A.T. questions about as accurately as you can deduce them. It is important that you nurture your ability to use logic whenever it is needed, but do not neglect other methods of processing information if you hit a logical roadblock.


Sequential Processing

Sequential processing is a method used by the left hemisphere for processing information. The information that is received is processed in order from first to last. Information is processed in a systematic, logical manner. Through sequential processing, you can interpret and produce symbolic information such as language, mathematics, abstraction, and reasoning. This process is used to store memory in a language format. Activities that require sequential processing include spelling, making a "to-do" list, and many aspects of organization.

Your Sequential Analysis

You show moderate ability to organize information sequentially. You are capable of processing information you receive in a systematic, logical order from first to last. However, at times you will process information you receive quite randomly, or may give it only a semblance of order. You are probably an average mathematician and speller, and may or may not enjoy tasks such as making "to-do" lists.


Verbal Processing

Verbal processing is a method used by the left hemisphere to process our thoughts and ideas with words. For example, through verbal processing, a left-brained person giving directions may say, "From this point continue east for two miles and turn north onto Bellevue Road. Continue north on Bellevue Road for seven miles and turn west on Main Street". With verbal processing, exact, logical directions are given in a very sequential manner compared to a right-brained person who, in giving the same directions, would use more visual landmarks.

Your Verbal Analysis

You are not a verbal person. When you process your thoughts, you tend to use very few words, preferring instead to illustrate a problem or solution. You often find yourself in situations where it is hard for you to "find the right words." Upon reading or hearing new information, you must first create a "mental video" before you can process and understand the information of your thoughts. For example, when giving directions, you probably use many gestures with your hands such as pointing and leaning, and also refer to visual structures such as "a McDonalds" or "the big tree" instead of street names or exact mileage.


Right Brain Categories


Fantasy-oriented Processing

Fantasy-oriented processing is used by the right hemisphere as a method for processing information with creativity. It focuses much less on rules and regulations than the processing method of a left-brained person. Due to the fantasy-oriented processing mechanism of a right-brained person, they do not adjust well to change. Instead of adapting to the change in the environment, a right-brained person attempts to change it back to the way they liked it. But fantasy-oriented processing also provides the advantage of creativity to right-brained individuals, and since emotion is integral of the right side of the brain, anything a fantasy-oriented person becomes involved in emotionally will aid their ability to learn.

Your Fantasy-oriented Analysis

You have the ability to use both creativity and reality to process the information you receive. This is a unique gift that allows you to both focus on rules and regulations but to also act with creativity. You are able to adjusting to change, even though you might not like it, and you can become emotionally involved in your work if it interests you.


Random Processing

Random processing is a method used by the right hemisphere for processing information. The information that is received is processed without priority. A right-brained person will usually jump from one task to another due to the random processing by their dominant right hemisphere. Random processing is, of course, the opposite of sequential processing therefore making it difficult for right-brained individuals to choose to learn in sequence. In order to overcome this, a right-brained person may want to attempt to learn sequence by using colors since the right hemisphere is sensitive to color. For example, you may want to associate the first step with green, the second step with blue, and the last step with red. Consistently using the same sequence will allow you to see that this strategy can be applied to many tasks involving sequence.

Your Random Analysis

You tend to not process data randomly, preferring instead to follow a systematic, logical order from first to last. You have difficulty making "leaps of logic" which prevents you from making unique discoveries, or adapt to change during your thinking process.


Nonverbal Processing

Nonverbal processing is a method used by the right hemisphere to process our thoughts with illustrations. Reliance on this method is why it is occasionally difficult for right-brained people to "find the right words" in certain situations. A right-brained person cannot just read or hear information and process it, but first must make a mental video to better understand the information they have received. For example, through nonverbal processing, a person giving directions may say, "Continue going straight until you see a big, red-brick courthouse. At the courthouse turn right, and go down that street for a couple of miles until you se a gray stone church which will be on your right. Straight across from the church is the road to the left you need to take." With nonverbal processing, the directions that are given are extremely visual compared to the exact, sequential directions that would be given by a left-brained person.

Your Nonverbal Analysis

You have little ability in nonverbal processing. When you process your thoughts and ideas you mainly use words instead of illustrations. For example, if you were giving directions you may say, "Continue traveling west for 3 miles and turn north at the intersection." You would give exact, logical directions in a very sequential manner.


Intuitive Processing

Intuitive processing is a method that is used by the right hemisphere to process information based on if it "feels" right or not. For example, a right-brained person may choose an answer on a test because they had a "gut" feeling and often they will be correct. Another example of this is how a right-brained person will know the correct answer to a math problem but will not understand the procedure of how they arrived at the correct answer. A right-brained person will usually have to start with the answer and work their way backwards in order to be able to see and understand the parts and process that create the whole.

Your Intuitive Analysis

When you process information using this method, you do not rely on "gut" feelings but take the information and put it together piece by piece to form your conclusions. You often look at all of the different bits of information before piecing together your solution. You probably excel in such tasks as solving math problems and performing science experiments, because the intuitive method is not needed.


Holistic Processing

Holistic processing is a method used by the right hemisphere to process information. The information is processed from whole to parts. A right-brained person, through holistic processing, is able to see the big picture first, but not the details that accompany it. A strongly holistic person may often find that prior to listening to a lecture given by an instructor, they must first read the chapter so that they better understand what the lecture is about. This function is also what provides to you your visual spatial skills. It also aids in tasks such as dancing and gymnastics. Through holistic processing, memory is stored in auditory, visual, and spatial modalities.

Your Holistic Analysis

You have difficulty seeing the whole picture, especially at the beginning of a project. You tend to process information you receive from its parts to its whole in a straight, progressive manner. When given a task, you tend to not bother asking "why," but instinctively are able to do it.


Concrete Processing

Concrete processing is a method associated with the right hemisphere that is used for processing things that can be seen or touched. It processes much of the information you receive from real objects. For example, a right-brained person is not just satisfied that a mathematical formula may work, but will want to know why it works. A strongly concrete person often finds it easier to solve a mathematical problem by "drawing it out" because it allows them to visualize it. The more a concrete person can visualize something the easier it is for them to understand it.

Your Concrete Analysis

When you process information you have received, the real object is not important to you. You do not have to use the real object to make sense of what you have processed. For example, if solving a math problem you do not have to "draw out" the problem in order to find or understand the answer, and you do not have to visualize something to understand it. However, this also means you often neglect the physical information provided by a concrete example. In other words, you may miss the forest for the trees, trying to deduce something complex when the answer is plain to see.        

edit @ 18 May 2009 13:00:34 by house

Comment

Comment:

Tweet

ซ้าย 48 ขวา 52

Your Left Brain Percentages
67% Symbolic (Your most dominant characteristic)
67% Reality-based
40% Sequential
38% Logical
16% Linear
14% Verbal (Your least dominant characteristic)

Your Right Brain Percentages
55% Concrete (Your most dominant characteristic)
52% Fantasy-oriented
43% Intuitive
42% Holistic
38% Nonverbal
17% Random (Your least dominant characteristic

บางข้อก็มึนๆ ฟันธงไม่ค่อยได้sad smile

ดีค่ะ หาพวก test มา ชอบๆ confused smile
หลาย ๆ ข้อไม่มั่นใจ แต่ลองทำแล้วได้ซ้าย50 ขวา51 ครับ
ถึงมีข้อที่ไม่แน่ใจแต่ก็คงออกจะอยู่ในระยะกลาง ๆ ซะละมั้ง..?

แต่ตอนแรกนึกว่าขวาซ้ายเรื่องอื่นซะอีกครับquestion

#2 By 「♭Mystery」 on 2009-05-18 22:49

คงจะตอบหลายคำถามอยู่เด๋วว่างๆไม่มีไรทำจะเข้าไปเล่นมั่งคับ big smile

#1 By yium on 2009-05-18 21:52